Forretningsbetingelser

 

Disse forretningsbetingelser gælder for alle ydelser udført af Winther Høy Advokatfirma, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med klienten om at forretningsbetingelserne fraviges.

1. Interessekonflikt og loyalitetsforpligtelse

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler foretager Winther Høy Advokatfirma inden opstart af en sag en vurdering af, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, der bevirker at sagen ikke kan håndteres af Winther Høy Advokatfirma.

2. Fortrolighed

Hos Winther Høy Advokatfirma er alle medarbejdere underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som modtages i forbindelse med en sag, behandles fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

3. Hvidvask

Advokatvirksomheder er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, hvilket indebærer at Winther Høy Advokatfirma har pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

4. Elektronisk kommunikation

Winther Høy Advokatfirma indestår ikke for og kan ikke stilles til ansvar for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern elektronisk kommunikation.

5. Fakturering, udlæg, depositum, klientmidler mv.

Medmindre der træffes anden skriftlig aftale, afregner Winther Høy Advokatfirma sager månedsvis. Betalingsbetingelserne er otte (8) dage fra fakturadato. Der tillægges moms efter gældende regler, for nuværende 25 %.

Kørsel afregnes som udgangspunkt til 50 % af timetaksten med tillæg af Statens til enhver tid gældende takster.

Udlæg og relevante omkostninger faktureres særskilt. Winther Høy Advokatfirma anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af på forhånd kendte udlæg og omkostninger. I de tilfælde, hvor Winther Høy Advokatfirma har afholdt udlæg, vil de straks blive opkrævet hos klienten.

Såfremt Winther Høy Advokatfirma skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, opkræves depositum for eller forudbetaling af vores honorar.

Klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler.

6. Fastsættelse af honorar

Winther Høy Advokatfirma ønsker at skabe gennemsigtighed i prisfastsætningen på ydelserne. Der opereres med forskellige modeller, hvor det forinden opgaven påtages som udgangspunkt aftales med klienten, hvilken af modellerne, der opereres efter.

Tilgængelige modeller:

  • Afregning efter tid. Simpel model, hvor sagen afregnes efter medgået tid.
  • Fast pris: Her får klienten en fast pris på opgaven. Denne aftale kræver, at hele opgaven og rådgivningsydelsen er fast defineret på forhånd. Afvigelser fra den fastlagte opgave vil herefter som udgangspunkt blive afregnet til medgået tid.

Timeprisen for rådgivningsydelser er som udgangspunkt 2.000 kr. eks. moms, medmindre andet aftales med klienten.

Såfremt der intet er aftalt med klienten om honorar fastsættes honoraret for det udførte arbejde ud fra en lang række parametre, f.eks. den medgåede tid, anvendt specialviden og -erfaring, sagens kompleksitet og betydning for klienten, sagens værdi, om sagen er udført under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, det med sagen opnåede resultat og det ansvar, som er forbundet med at løse sagen.

Honoraret er eksklusive omkostninger og udlæg.

Winther Høy Advokatfirma afgiver altid og af egen drift et overslag over det forventede honorar samt omkostninger og udlæg over for klienter, der er forbrugere, ligesom overslag over det forventede honorar samt omkostninger og udlæg efter anmodning gives til erhvervsklienter.

Hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget, vil Winther Høy Advokatfirmaet straks muligt orientere klienten herom.

I forbindelse med sagens opstart vil Winther Høy Advokatfirma undersøge, hvorvidt klienten opfylder betingelserne for at få fri proces eller er omfattet af en retshjælpsforsikring.

7. Opgavens varighed og afslutning

Som udgangspunkt håndterer Winther Høy Advokatfirma sagen fra sagens start til slut. Imidlertid kan både klient og Winther Høy Advokatfirma til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

Winther Høy Advokatfirmas udtræden af et klientforhold vil dog altid ske under iagttagelse af de Advokatetiske Regler, hvori det er bestemt, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagsakterne opbevares i mindst fem år fra fakturadato.

8. Ansvarsbegrænsning

Winther Høy Advokatfirma er ansvarlig for at den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for den ydede rådgivning er dog begrænset til et beløb på maksimalt kr. 6.187.000,00 pr. sag. I det omfang en klient i forbindelse med en konkret sag måtte ønske det, vil der være mulighed for at forhøje vores forsikringsdækning.

Winther Høy Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tab, f.eks. driftstab, mistet fortjeneste, goodwill mv.

Forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

9. Klage

I tilfælde af utilfredshed over den ydede rådgivning eller det fastsatte honorar, opfordres klienten til at rette henvendelse til Winther Høy Advokatfirma med henblik på at indgå i en dialog herom.

Winther Høy Advokatfirma er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Den nyeste udgave af De Advokatetiske Regler kan til enhver tid findes på www.advokatsamfundet.dk.

Klienten kan indbringe klager over rådgivning og/eller honorar for Advokatnævnet. Klage kan sendes med post til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller pr. e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.

Såfremt klienten er forbruger, kan klienten endvidere indsende en eventuel klage til EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal Winther Høy Advokatfirmas e-mail: jwh@wintherhoy.dk anføres.

10. Lovvalg og værneting

En eventuel tvist om rådgivning ydet af Winther Høy Advokatfirma er undergivet dansk ret og skal afgøres ved byretten i Aarhus, som aftalt værneting.

Maj, 2019.


parallax background

Spørgsmål? Ring eller skriv endelig

+45 2374 6042